Android Application Development & Programming Training

Nivå: Intermediate
Snittbetyg: 4,8/5 4,81/5 Based on 16 Reviews

Öka genomslaget för dina mobilappar genom den här kursen i utveckling och programmering för Android. Android-plattformen erbjuder kompatibilitet med ett brett utbud av produkter som ger tillgång till den globala mobilmarknaden. Med rätt kunskaper kan ni revolutionera er verksamhet genom att leverera robusta affärsapplikationer för Android-enheter och integrera dem med affärssystem.

Nyckelfunktioner:

 • Choose from blended on-demand and instructor-led learning options
 • After-course instructor coaching benefit
 • Learning Tree end-of-course exam included
 • After-course computing sandbox included

Du kommer lära dig att:

 • Leverera och integrera mobila företagsapplikationer
 • Skapa intuitiv, pålitlig mjukvara med aktiviteter, tjänster & Intents
 • Designa UI som fungerar sömlöst med telefoner och surfplattor
 • Dela data med system och applikationer med hjälp av providers
 • Integrera applikationer med företagswebbtjänster och lägesbaserade tjänster

Välj den utbildningsform som passar dig bäst

BLANDAT LÄRANDE

On-demand och online lärarträffar

Unlimited annual access to:

 • eLearning version of the instructor-led training course
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • After-course computing sandbox

LIVE, LÄRARLEDD

I klass & Live, Online-utbildning

 • 4-day instructor-led training course
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • Learning Tree end-of-course exam
 • After-course computing sandbox

PREMIUM UTBILDNING

Klassrum, On-demand och självstudier

Unlimited annual access to:

 • 4-day instructor-led training course
 • eLearning version of the course
 • One-on-one after-course instructor coaching
 • Learning Tree end-of-course exam
 • After-course computing sandbox

FÖRETAGSINTERN UTBILDNING

Teamträning

 • Bring this or any training to your organisation
 • Full - scale program development
 • Delivered when, where, and how you want it
 • Blended learning models
 • Tailored content
 • Expert team coaching

Anpassa kurs och innehåll efter teamets behov

Kontakta oss

Utveckla dig och ditt team med anpassade eller öppna kurser alternativt e-learning

Learning Tree erbjuder kundanpassad utbildning hos er, öppna kurser i Stockholm, London eller Washington, möjlighet att delta via våra Anywhere centers (Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm eller Borlänge) eller olika former av e-learning med lärarstöd. Läs mer på www.learningtree.se/priser .

On-demand och online lärarträffar

Android Application Blended utbildningsinformation

This product offers access an eLearning version of the instructor-led course written and narrated by the course author. Excercises and labs have been embeded into the course for ease of use.

Utbildningsplan On-Demand

 • Introducing the Android Platform

  • Establishing the development environment
  • Analysing components of the architecture
 • Leveraging Application Fundamentals

  Building mobile applications

  • Creating activities to process user input
  • Implementing views to build the User Interface (UI)
  • Packaging applications for deployment
  • Developing unit tests

  Supporting asynchronous behaviour

  • Performing background tasks with services
  • Communicating with intents
 • Creating User Interfaces

  Selecting visual components

  • Building the layout
  • Connecting a view to an activity
  • Positioning form elements

  Working with resource declarations

  • Declaring component definitions and layouts
  • Handling multiple screen resolutions
  • Localising applications
 • Processing User Input

  Communicating with the user

  • Creating and displaying Toast
  • Generating status bar notifications
  • Logging key application events

  Interacting with the UI

  • Responding to user input events
  • Launching activities with intents
  • Writing Java event handlers
  • Generating context and option menus

  Managing the activity life cycle

  • Integrating with the Android system
  • Persisting data in response to notifications
 • Persisting Application Data

  Selecting storage options

  • Contrasting internal and external storage locations
  • Saving application configuration with SharedPreferences

  Manipulating the SQLite database

  • Executing queries to locate information
  • Specifying column selections with projections

  Consuming and creating content providers

  • Accessing shared data resources
  • Addressing content providers with URIs
 • Maintaining System Responsiveness

  Avoiding Application Not Responding (ANR) errors

  • Unloading the UI thread
  • Designing for asynchronous execution

  Building background services

  • Launching IntentServices
  • Declaring services in the manifest
 • Exchanging Data over the Internet

  Interacting with server-side applications

  • Synchronising Android devices with servers
  • Communicating via HTTP clients

  Developing clients for web services

  • Connecting to RESTful services
  • Creating and parsing JSON
 • Enhancing the User Experience

  Incorporating the Action Bar

  • Manipulating objects with drag and drop
  • Supporting orientation and multiple screen resolutions with resources
  • Combining fragments into a multi-pane UI

  Leveraging geolocation and mapping capabilities

  • Plotting positions on Google Maps
  • Establishing location through GPS, Cell-ID and WiFi

Android Application Training FAQs

 • What background do I need?

  One year of practical, hands-on experience with Java at the level of Introduction to Java Programming Training is recommended. Extensive experience with C# is acceptable in the absence of Java.
 • Is the on-demand content the same as the 4-day instructor class?

  Yes! This offer includes an eLearning version of the instructor-led course written and narrated by the course author. Excercises and labs have been embeded into the course for ease of use.
 • How will I access my course materials if I choose this method?

  Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.
 • What software is used in this course?

  This course runs on Windows systems using the Android Emulator. The exercises run under Android 8.0 (Oreo), but the majority of the material in the course is appropriate to building applications on earlier Android versions, including 4.0 (Ice Cream Sandwich). It features coverage of how to create applications which exploit the latest operating system features while still working on an older release.

I klass & Live, Online-utbildning

Note: This course runs for 4 dagar

 • 24 - 27 maj 15:00 - 22:30 CCST Washington, DC / Online (AnyWare) Washington, DC / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

 • 2 - 5 aug 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare) Boka Din Kursplats

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Android Application Lärarledd kursinformation

 • Requirements

  • Java experience at the level of:
 • Recommended Experience

  • One year of practical, hands-on experience with Java is recommended
  • Extensive experience with C# is acceptable in the absence of Java
 • Software

  • This course runs on Windows systems using the Android Emulator
  • The course exercises run under Android 6.0 (MarshMallow), but the majority of the material in the course is appropriate to building applications on earlier Android versions, including 2.3.x (Gingerbread)
  • The course features coverage of how to create applications which exploit the latest operating system features while still working on an older release

Android Application Lärarledd Utbildningsplan

 • Introduktion till Android-plattformen

  • Etablera utvecklingsmiljön
  • Analysera komponenter i arkitekturen
 • Utnyttja grunderna i applikationerna

  Bygga mobilapplikationer

  • Skapa aktiviteter för att bearbeta användarinput
  • Implementera vyer för att bygga användargränssnittet
  • Paketera applikationer inför driftsättningen
  • Utveckla enhetstester

  Stödja ett asynkront beteende

  • Utföra bakgrundsuppgifter med tjänster
  • Kommunicera med Intents
 • Skapa användargränssnitt

  Välja visuella komponenter

  • Bygga layouten
  • Ansluta en vy till en aktivitet
  • Positionera formulärelement

  Arbeta med resursförklaringar

  • Ange komponentdefinitioner och layouter
  • Hantera flerskärmslösningar
  • Lokalisera applikationer
 • Bearbeta användarinput

  Kommunicera med användaren

  • Skapa och demonstrera Toast
  • Generera meddelanden i statusfältet
  • Ta in bekräftelser med dialoger

  Interagera med användargränssnittet

  • Svara på användarinput-händelser
  • Lansera aktiviteter med Intents
  • Skriva händelsehanteringar till Java
  • Skapa kontext- och alternativmenyer

  Hantera aktiviteternas livscykel

  • Integrera med Androidsystemet
  • Hålla fast vid data som svar på meddelanden
 • Behålla applikationsdata

  Välja lagringsalternativ

  • Kontrastera interna och externa lagringsplatser
  • Spara applikationskonfigurationen med SharedPreferences

  Ställa in SQLite-databasen

  • Göra förfrågningar för att lokalisera information
  • Specificera kolumnalias med projektioner

  Konsumera och skapa innehållsleverantörer

  • Få åtkomst till delade dataresurser
  • Kontakta innehållsleverantörer med URIs
 • Behålla responsiva applikationer

  Undvika fel av typen applikationen svarar inte (ANR)

  • Lossa användargränssnitt-tråden
  • Designa för ett asynkront utförande

  Bygga bakgrundstjänster

  • Lansera IntentServices
  • Presentera tjänster i manifestet
 • Utbyta data över Internet

  Interagera med server-side-applikationer

  • Synkronisera Androidenheter med servrar
  • Kommunicera via HTTP-klienter

  Utveckla klienter för web services

  • Ansluta till RESTful-tjänster
  • Skapa och analysera JSON
 • Förbättra användarupplevelsen

  Börja använda Action Bar

  • Redigera objekt med dra och släpp
  • Stödja orientering och skärmupplösning med resurser
  • Kombinera fragment till ett användargränssnitt med flera fält

  Utnyttja geolokaliserings- och kartläggningsfunktioner

  • Kartlägga placeringar på Google-kartor
  • Fastställa placering genom GPS, Cell-ID och WiFi

Android Application Training FAQs

 • What background do I need?

  One year of practical, hands-on experience with Java at the level of Introduction to Java Programming Training is recommended. Extensive experience with C# is acceptable in the absence of Java.
 • What software is used in this course?

  This course runs on Windows systems using the Android Emulator. The exercises run under Android 8.0 (Oreo), but the majority of the material in the course is appropriate to building applications on earlier Android versions, including 4.0 (Ice Cream Sandwich). It features coverage of how to create applications which exploit the latest operating system features while still working on an older release.

Klassrum, On-demand och självstudier

Note: This course runs for 4 dagar

 • 24 - 27 maj 15:00 - 22:30 CCST Washington, DC / Online (AnyWare) Washington, DC / Online (AnyWare)

 • 2 - 5 aug 15:00 - 22:30 CCST New York / Online (AnyWare) New York / Online (AnyWare)

Kurs med startgaranti

När du ser symbolen för “Guaranteed to Run” vid ett kurstillfälle vet du att kursen blir av. Garanterat.

Android Application Obegränsad åtkomst kursinformation

 • Course Description

  This product offers access an eLearning version of the instructor-led course written and narrated by the course author. Excercises and labs have been embeded into the course for ease of use. Enrolling in this bundle also grants you access to any of our multi-day Android Application Development & Programming (2771) course events.

 • How to Schedule Your Instructor-Led Training

  Once payment is received, you will receive details for your Unlimited Access Training Bundle via email. At that time, you may call or email our customer service team for assistance in enrolling in the event date of your choice.

Utbildningsplan On-Demand

 • Introducing the Android Platform

  • Establishing the development environment
  • Analysing components of the architecture
 • Leveraging Application Fundamentals

  Building mobile applications

  • Creating activities to process user input
  • Implementing views to build the User Interface (UI)
  • Packaging applications for deployment
  • Developing unit tests

  Supporting asynchronous behaviour

  • Performing background tasks with services
  • Communicating with intents
 • Creating User Interfaces

  Selecting visual components

  • Building the layout
  • Connecting a view to an activity
  • Positioning form elements

  Working with resource declarations

  • Declaring component definitions and layouts
  • Handling multiple screen resolutions
  • Localising applications
 • Processing User Input

  Communicating with the user

  • Creating and displaying Toast
  • Generating status bar notifications
  • Logging key application events

  Interacting with the UI

  • Responding to user input events
  • Launching activities with intents
  • Writing Java event handlers
  • Generating context and option menus

  Managing the activity life cycle

  • Integrating with the Android system
  • Persisting data in response to notifications
 • Persisting Application Data

  Selecting storage options

  • Contrasting internal and external storage locations
  • Saving application configuration with SharedPreferences

  Manipulating the SQLite database

  • Executing queries to locate information
  • Specifying column selections with projections

  Consuming and creating content providers

  • Accessing shared data resources
  • Addressing content providers with URIs
 • Maintaining System Responsiveness

  Avoiding Application Not Responding (ANR) errors

  • Unloading the UI thread
  • Designing for asynchronous execution

  Building background services

  • Launching IntentServices
  • Declaring services in the manifest
 • Exchanging Data over the Internet

  Interacting with server-side applications

  • Synchronising Android devices with servers
  • Communicating via HTTP clients

  Developing clients for web services

  • Connecting to RESTful services
  • Creating and parsing JSON
 • Enhancing the User Experience

  Incorporating the Action Bar

  • Manipulating objects with drag and drop
  • Supporting orientation and multiple screen resolutions with resources
  • Combining fragments into a multi-pane UI

  Leveraging geolocation and mapping capabilities

  • Plotting positions on Google Maps
  • Establishing location through GPS, Cell-ID and WiFi

Android Application Training FAQs

 • What background do I need?

  One year of practical, hands-on experience with Java at the level of Introduction to Java Programming Training is recommended. Extensive experience with C# is acceptable in the absence of Java.
 • Is the on-demand content the same as the 4-day instructor class?

  Yes! This offer includes an eLearning version of the instructor-led course written and narrated by the course author. Excercises and labs have been embeded into the course for ease of use.
 • How will I access my course materials if I choose this method?

  Once payment is received, you will receive an email from Learning Tree with all the links and information you need to get started.
 • What software is used in this course?

  This course runs on Windows systems using the Android Emulator. The exercises run under Android 8.0 (Oreo), but the majority of the material in the course is appropriate to building applications on earlier Android versions, including 4.0 (Ice Cream Sandwich). It features coverage of how to create applications which exploit the latest operating system features while still working on an older release.
 • How do I schedule my instructor-led training?

  Once payment is received, you will receive details for your Unlimited Access Training Bundle via email. At that time, you may call or email our customer service team for assistance in enrolling in the event date of your choice.

Teamträning

Questions about which training is right for you?

call 08-506 668 00

Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

100% Satisfaction Guaranteed

Your Training Comes with a 100% Satisfaction Guarantee!*

*Partner-delivered courses may have different terms that apply. Ask for details.

Washington, DC / Online (AnyWare)
New York / Online (AnyWare)
Why do we require your location?

It allows us to direct your request to the appropriate Customer Care team.

Hur föredrar du att bli kontaktad:

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français