Learning Tree International Commercial Terms and Conditions

Learning Tree International begränsar sig till att leverera utbildningstjänster till anställda i företag, organisationer och myndigheter som får utbildningen betald av sina respektive organisationer. Avtalet gäller mellan Learning Tree International och arbetsgivaren eller annan som är faktura mottagare.

KVALITETSGARANTI: Vår kvalitetsgaranti innebär att våra kunder endast betalar om kursen uppfyller deltagarens förväntningar. Missnöje med kursen ska meddelas oss skriftligen inom 30 dagar. En missnöjd kursdeltagare har möjlighet att inom 6 månader genomföra samma eller annan kurs av samma längd utan extra kostnad, eller få kursavgiften återbetald. Om deltagaren har använt ett rabattprogram som betalning för kursen räknar vi inte av någon plats från det aktuella programmet. On-Demand kurser kan inte avbokas efter beställning och omfattas inte av vår kvalitetsgaranti.

VILLKOR FÖR ÖPPNA KURSER

KURSAVGIFT: Kursavgiften förfaller till betalning 7 dagar efter kursens start, med undantag för On-Demand kurser, för vilka kursavgiften måste vara betald innan deltagare får tillgång till kursen. Kursavgiften inkluderar undervisning, kursmaterial samt användning av programvara, datorer och annan maskinvara. I kursavgiften ingår även Learning Trees kunskapstest. I samband med vissa kurser skrivs ett externt certifieringsprov där en extra examinationsavgift kan tillkomma, se respektive kursbeskrivning för mer information och kostnader. Kursavgiften inkluderar inte logi, resor eller andra kostnader som kunden har i samband med kurs.

ERSÄTTARE TILLÅTS: Vi godkänner att en kvalificerad ersättare tar den anmälda deltagarens plats förutsatt att kunden meddelar oss före kursstart, med undantag för deltagare på On-Demand kurser Ersättaren kan inte dra nytta av eventuella rabatter som denne inte är berättigad till. Personliga rabattprogram kan inte överlåtas, och därför tillåter vi heller inte ersättare för dessa bokningar.

AV- OCH OMBOKNINGAR: Av- eller ombokning är tillåten upp till femton dagar före kursstart, därefter debiteras 100% av kursavgiften.  För kursplats som betalas med rabattprogram utgår en administrativ avgift på 5 000 kronor då av- eller ombokning sker inom 15 dagar före kursstart.

RABATTPROGRAM, KLÖVER: Två-, Tre- och Fyrklöver är personliga program och enskilda kursplatser inom dessa kan inte överlåtas. Samtliga Klöver aktiveras och förfaller till betalning vid första kursstart, dock senast 30 dagar efter beställning. Vid utebliven betalning annulleras programmet automatiskt. Två- och Treklöver har en giltighetstid på 12 månader och Fyrklöver har en giltighetstid på 18 månader från aktivering.

Av- eller ombokningar av en kursplats kan göras utan extra kostnad fram till 28 dagar före kursstart. Av- eller ombokningar som sker senare än 28 dagar före kursstart medför en administrativ avgift på 5 000 kronor.

Ett aktiverat Två-, Tre- eller Fyrklöver kan annulleras om kund meddelar oss detta innan rabattprogrammet förfaller. Då återbetalar vi skillnaden mellan rabattprogrammets pris och summan av ordinarie priser för de kurser som genomförts under rabattprogrammet.

RABATTPROGRAM, FÖRETAGSKORT: Ett Företagskort är opersonligt och kan användas av olika personer inom organisationen. Samtliga Företagskort aktiveras och förfaller till betalning vid första kursstart, dock senast 30 dagar efter beställning. Vid utebliven betalning annulleras programmet. Giltighetstiden är normalt 12 månader.

Av- eller ombokningar av en kursplats kan göras utan extra kostnad fram till 28 dagar före kursstart. Av- eller ombokningar som sker senare än 28 dagar före kursstart medför en administrativ avgift på 5 000 kronor.

Ett aktiverat Företagskort kan annulleras om kund meddelar oss detta innan rabattprogrammet förfaller. Då återbetalar vi skillnaden mellan rabattprogrammets pris och summan av ordinarie priser för de kurser som genomförts under rabattprogrammet.

MATERIAL FÖR KURSER VIA ANYWARE: I händelse av att en kund som är anmäld till en AnyWare-kurs får en uppsättning kursmaterial och sedan avbokar sin kursplats utan att boka om till ett senare datum, kommer kunden att vara ansvarig för att returnera kursmaterialet till Learning Tree.

ON-DEMAND KURSER: Learning Trees On-Demand kurser består av självstudiemoduler kombinerade med praktiska hands-on övningar som ger deltagaren möjlighet att själv bestämma tiden för genomförandet. Kursen skall vara fullt betald innan åtkomst är möjlig. On-Demand kurser kan inte avbokas efter beställning och omfattas inte av vår kvalitetsgaranti.

VILLKOR FÖR FÖRETAGSINTERNA KURSER

Kursavgiften för Företagsinterna kurser förfaller 30 dagar efter kursstart. Kunder kan kostnadsfritt av- eller omboka kurs senast 21 dagar före kursstart. Faktiska kostnader för påbörjat anpassningsarbete kommer dock att faktureras. Kunder som av- eller ombokar företagsinterna kurser 20–0 dagar före kursstart skall ersätta Learning Tree med 75 % av offererad kursavgift.

VILLKOR FÖR HYRA AV KLASSRUM

Vid hyra av klassrum gäller de villkor som framgår av uthyrningsavtalet som tecknas före uthyrningen.

VILLKOR FÖR ALLA KURSER

ANPASSNING VID FUNKTIONSNEDSÄTTNING: Vi strävar efter att underlätta för kursdeltagare med någon form av funktionsnedsättning. På begäran från deltagarens arbetsgivare senast 2 veckor före kursstart tillhandahåller vi en extra plats i klassrummet och en extra uppsättning kursmaterial för en personlig assistent. Vi kan även erbjuda kopia av kursmaterialet i datorläsbart format utan extra kostnad. Deltagarens arbetsgivare är ansvarig för alla kostnader för annan nödvändig anpassning, inklusive personliga assistenter.

SÄKERHET: Samtliga kursdeltagare förbinder sig att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller i kurslokalen.

UPPSKJUTNA KURSER: Det händer att vi tvingas byta kurslokal, kursdatum eller skjuta upp en kurs. Vi strävar efter att ge kunden besked om sådana händelser så tidigt som möjligt. Om kunden inte kan delta på kursen i den nya lokalen eller på de nya datumen krediterar vi 100 % av ev. förskottsbetalad kursavgift mot en framtida kurs, eller återbetalar på begäran avgiften. Vi ansvarar dock inte för andra kostnader, t.ex. rese- och boendekostnader, eller för indirekta skador, även om vi fått kännedom om dessa. Byte av kurslokal eller kursdatum förlänger inte förfallodatum för Företagskort och Klöver.

UPPHOVSRÄTT/IMMATERIALRÄTT: Kursdeltagaren har endast rätt att nyttja kursmaterial som tillhandahålls i samband med någon av Learning Trees kurser eller någon av våra partners kurser för egen utbildning och har ingen annan rätt till kursmaterialet genom ägande eller licens.

All upphovsrätt, patent, konstruktion och andra immateriella rättigheter som tillhandahålls i kursmaterial eller som görs tillgängligt i samband med våra eller någon av våra partners kurser förblir ägarens egendom. Ingen del av kursmaterialet får kopieras, publiceras, lagras i ett söksystem eller överföras i någon form. Materialet får heller inte översättas utan skriftligt godkännande från ägaren av egendomen.

LÄNKAR TILL TREDJE-PARTS HEMSIDA: Learning Tree ger tillgång till information, produkter eller tjänster som tillhandahålls av andra bolag (tredje-parts hemsida) genom hyperlänkar som automatiskt flyttar användaren till en tredje parts hemsida. Learning Tree ger ingen upphovsrätt eller annan immateriell rätt till tredje-parts varumärken, innehåll eller annan rätt på tredje-parts hemsida. Learning Tree har ingen kontroll över eller ansvarar för innehåll på något sätt, ej heller produkter eller tjänster på tredje-parts hemsida. Learning Tree accepterar ej heller något ansvar för innehåll skador, produkter eller tjänster på dessa sidor. Under inga omständigheter ansvarar vi direkta eller indirekta skador till följd av nyttjande av sådan hemsida eller annan länkad hemsida även om vi informerats om möjliga risker för sådana skador.

ALLMÄNT: Bestämmelserna och villkoren ovan utgör hela överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare diskussioner, all tidigare korrespondens och alla tidigare framställningar. Broschyrer och annonsering används endast i informationssyfte och är inte avsedd att utgöra någon överenskommelse mellan Learning Tree International och mottagaren. Allmänna villkor kan ändras utan föregående avisering och ändringarna gäller alla anmälningar/kursbeställningar som inkommer efter datumet för ändringen. Bestämmelserna och villkoren kan inte ändras utom i en skriftlig överenskommelse som undertecknats av en representant för Learning Tree International. Att Learning Tree International accepterar en inköpsorder som innehåller andra villkor förändrar inte dessa Allmänna villkor.

Learning Tree International AB – Allmänna villkor
Kundservice 08-506 668 00