Learning Tree International Ltd - Quality Policy

 

Inledning

Learning Tree har sedan starten 1974 byggt upp en stark ställning som ledande, internationell leverantör av utbildning och utbildningstjänster för it-specialister och yrkesverksamma personer. Våra instruktörer, vårt innehåll, våra klassrum och vårt resultat är en förebild i branschen när det gäller kvalitet och effektivitet.

Vårt företag följer en affärskod som innebär yrkesmässig etik och sund finansiell kontroll. Företaget ser dessutom till att personal och instruktörer får lämplig utbildning och utvecklas så att de kan hantera sina ansvarsområden och skyldigheter på ett kompetent sätt.

Vårt mål är att nå den högsta kvalitetsstandarden, såväl när det gäller vår utbildning och våra tjänster som i kontakten med våra kunder. Vi använder därför ett formellt kvalitetsledningssystem (Quality Management System, QMS). Systemet som är integrerat i Learning Trees verksamhet är en förutsättning för fortsatt framgång, och samtliga medarbetare är viktiga för att systemet hela tiden ska förbättras. Det fungerar endast om alla tar en aktiv del.

Obs:

Learning Tree lnternational AB:s kvalitetsledningssystem innefattar all verksamhet som styrs från de svenska kontoren, och som direkt är förbunden med: "Utformning och leverans av utbildning inom avancerad it, ledarskap och ledningsförmåga och tillhörande tjänster för att erbjuda ökade färdigheter, bättre kunskap och resultat för teknikspecialister och yrkesverksamma personer."

 

Ingen formell ISO-certifiering för Sverige men vi följer principerna

 ISO är den internationella standardiseringsorganisationen och ISO 9001 ingår i ISO 9000-gruppen av standarder. I ISO 9001 anges kraven för ett kvalitetsledningssystem. Det ger framför allt vägledning och verktyg för företag och organisationer som vill försäkra sig om att deras produkter och tjänster genomgående uppfyller kundernas krav och att kvaliteten hela tiden förbättras. Det hjälper företag och organisationer att bli effektivare och förbättrar kundnöjdheten.

Genom det här synsättet kan ett företag genomgående uppnå bästa praxis samt fokusera på det,som är viktigt för kunderna och för framtida framgångar.

Learning Tree lnternational följer principerna i med ISO 9001.

Dessa principer är:

Kundfokus

Kundnöjdheten står i centrum för vår verksamhet. Learning Tree har lyckats tack vare rekommendationer och ett gott rykte.

Ledarskap

Learning Tree Management fokuserar på kvalitet genom att fastställa policyer och målsättningar för att uppnå företagets mål och genom att skapa en miljö där alla är delaktiga i att uppnå dessa målsättningar.

Organisationsmiljö

Externa och interna frågor som är viktiga för Learning Trees verksamhet diskuteras vid regelbundna kvalitetsledningsmöten där ledningsgruppen deltar. Dessa möten genomförs minst varje halvår. Frågor som diskuteras vid mötena är bland annat aktuella marknadsvillkor, den affärsmiljö där Learning Tree verkar, risker och möjligheter som företaget kan behöva hantera och förändringar av relevanta normer och bestämmelser som kan påverka verksamheten. Eventuella förändringar och åtgärder identifieras, diskuteras och bekräftas vid dessa möten.

Medarbetarnas engagemang

Alla kan påverka kvaliteten på våra produkter och tjänster. Det är viktigt att allas kompetens och förmåga utnyttjas fullt ut så att vi levererar utbildning och utbildningstjänster av högsta kvalitet.

Processinriktning

Genom kvalitetsledningssystemet har vi definierat hur vi arbetar i "nyckelprocesser". Samtliga Learning Trees interna processer är noga definierade och dokumenterade, med tydligt ägarskap och ansvar, och en tydlig bild av risker och nödvändiga kontrollåtgärder som är förbundna med respektive process. I samtliga fall eftersträvar vi bästa praxis.

Riskbaserat tänkande och kontinuerlig förbättring

Learning Trees kultur innebär fortlöpande förbättring med regelbundna genomgångar för att säkerställa att vi identifierar alla risker vid ett framgångsrikt genomförande av alla processer och alla möjligheter att förbättra dem. Det innefattar även hur vi arbetar med externa leverantörer. Vi går kontinuerligt igenom feedback från kunder och instruktörer som ett led i vår förbättringsprocess, men också marknadsinformation, nya teknologi och ny teknik. Samtidigt utbildar och utvecklar vi våra instruktörer i att förbättra kursgenomförandet och se till att våra kunder får den bästa upplevelsen. Vår målsättning är att den här andan av fortlöpande förbättring ska prägla alla våra affärsprocesser.

Faktabaserade beslut

Learning Tree tar fram och analyserar en mängd uppgifter som produceras i affärssystemen. Ledningen använder rapporterna för att övervaka resultat, förutspå trender och leda företaget utifrån detta.

Företaget bygger på den analytiska användningen av data, och intelligent användning av denna information är nyckeln till framtida framgång.

Relationshantering

Alla våra leverantörer och partner är viktiga för Learning Trees framgång och för att våra kunders behov ska kunna uppfyllas. Den högsta ledningen går regelbundet igenom förteckningen över viktiga leverantörer (så kallade berörda parter) för att förvissa sig om att de är medvetna om vår satsning på kvalitet, att vi vet vad som ska spridas, när och hur. Vi har en särskild Leveransansvarig som kontrollerar den här viktiga verksamheten. Våra viktigaste leverantörer är våra instruktörer som är en fullständig del av vår tjänst. Vi har en hel avdelning som arbetar med att utbilda och upprätthålla relationer med våra instruktörer eftersom de är avgörande för vår verksamhet.

 

Vår kvalitetspolicy

Learning Tree lnternational AB har sitt huvudkontor i Stockholm och erbjuder it-utbildning och fortbildning samt tjänstelösningar för företag i hela Norden. Kursprogrammen innefattar bland annat: it, ledarskap, ledningskompetens, personlig effektivitet och projektledning (en fullständig förteckning och detaljerade beskrivningar finns på vår webbplats www.learningtree.se).

Kvaliteten står i centrum för vår organisation och är grunden till vår filosofi. Vi vill underlätta lärande av högsta kvalitet, möjliggöra snabb och effektiv överföring av kompetens och önskat beteende vilket i sin tur gör att våra kunder kan öka sin produktivitet och konkurrenskraft.

Kvalitet innebär för oss att vi ger våra kunder ett snabbt, informerat och lättillgängligt gränssnitt mot lärandeinnehåll som gör kursdeltagaren intresserad. Allt vi gör är inriktat på att skapa affärsnytta för kundorganisationer och deras medarbetare och vi ser därför till att uppfylla alla tillämpliga krav.

Vårt mål är att erkännas som en ledande global partner inom lärande och utveckling. Våra affärsplaner och målsättningar ska uppnå dessa mål och vi vill driva, upprätthålla och försörja ett kvalitetsledningssystem. Styrelseledamöter, ledning och personal är alla ansvariga för kvaliteten på sitt arbete och i linje med Learning Trees egna värderingar strävar vi efter  att  kontinuerligt  förbättra  hur våra produkter och tjänster uppfyller våra kunders krav och efter att mäta hur effektiva  våra  processer är.

Vi tillhandahåller miljön, möjligheten till enskild utveckling och framgång och all utbildning som krävs för att stödja alla medarbetare i att uppnå dessa målsättningar.

Den här policyn ses över regelbundet vid kvalitetsledningsmöten så att den hela tiden är adekvat och relevant.

 

Våra medarbetares roll i kvalitetsarbetet

Som medlem i Learning Tree-teamet spelar var och en av oss en viktig roll för att bibehålla och hela tiden förbättra kvalitetsledningssystemet. Vi ska alla känna till de processer vi är delaktiga i och hur de påverkar de tjänster vi erbjuder.

Se till att du är på det klara med hur din roll och dina ansvarsområden passar in i dessa processer och att du känner till vilka målsättningar och åtgärder som gäller för just dig. Se också till att du är förtrogen med de risk- och kontrollåtgärder som är förbundna med de processer du är delaktig i. Tala med din linjechef om du känner att du inte förstår hur du kan bidra till den övergripande kvaliteten i de tjänster som företaget erbjuder.

Mång av oss har leverantörer, parter och kunder och många av dessa är våra egna kolleger. Se till att du förstår hur viktigt det är att uppfylla dina "kunders" krav och att dina "leverantörer" förstår dina.

Leverantörer, partner och kunder sammanfattas i diagrammet över Berörda parter som bifogas detta dokument.

Oavsett  hur bra vi är finns det alltid utrymme  för förbättringar. Det är viktigt att vi alla inser att  vi kan bidra till att kontinuerligt förbättra våra tjänster. Genomgångarna som beskrivs i våra  nyckelprocesser är en metod där vi alla kan lämna förslag på hur vi kan förbättras.

Merparten av våra processer skapar register (så kallad dokumenterad information) och många av dem bygger på register som en kontroll. Det är därför viktigt att upprätthålla korrekta register för att försäkra sig om att verksamhet bedrivs på ett välfungerande sätt.

I kvalitetsledningssystemet och tillhörande dokumentinformation beskrivs hur verksamheten bedrivs. Det är viktigt att du känner till vad det innehåller och vad som gäller för dig.

 

Samarbete med leverantörer

Det är viktigt att kontrollera kvaliteten på det material och de tjänster som används under våra kurser. Vanliga inköp av detta slag innefattar utbildningsmaterial, utrustning och tillbehör, budfirmor och kurslokaler, men även instruktörer, konsulter och andra stödtjänster. Inköp hanteras och kontrolleras av företagets process för godkännande av inköpsorder och när du köper varor eller tjänster av detta slag måste den här processen användas. Instruktörer och konsulter godkänns, hanteras och bokas direkt av avdelningen för lnstructor Relations (IR) och alla krav beträffande instruktörer ska ställas till lR-teamet.

 

Dokumentinformation och vikten av dokumentkontroll

All dokumenterad information kan ändras. Versionskontroll av dokument som innehas som en del av kvalitetsledningssystemet hanteras av kvalitet schefen . Versionskontroll av kursmaterial (anteckningar, programvara, examina, etc.) hanteras av Client Services Operations Manager och dennas team. Dessa dokument är centrala för hur Learning Tree fungerar och det är mycket viktigt att korrekt version av relevant dokument används. Du ansvarar själv för att se till att du använder rätt version.

Ett exempel på detta är utbildningsmaterial (inklusive kursanteckningar, programvara och examina). Korrekt version måste lämnas vid varje tillfälle så att kunderna får den upplevelse och de kunskaper de förväntas sig. Om en felaktig version används kan det resultera i utbildning av dålig kvalitet och mycket missnöjda kunder.

Om du är ansvarig för ett dokument av den här typen se till att du vet hur du hittar korrekt version, vilken som är den korrekta versionen, hur du kan se till att endast den korrekta versionen tillhandahålls och var medveten om att andra versioner inte får användas av misstag.

Kom ihåg att dokument inte bara behöver vara ett  papper- de kan vara webbaserade,  elektroniska  eller i form av programvara. Samma principer gäller för dokumentkontroll oavsett i vilken form dokumentet finns.

Detta dokument utgör tillsammans med bifogade dokumenterade information och bildserie Learning Tree lnternational AB:s Sammanfattning av kvalitetsarbetet.

 

Staffan Windrup
VD, Learning Tree International AB

 

Dokumentreferens: 2015/QB0618/1/SE

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français