Learning Tree International Commercial Terms and Conditions

Learning Tree International begränsar sig till att leverera utbildningstjänster till anställda i företag, organisationer och myndigheter som får utbildningen betald av sina respektive organisationer. Avtalet gäller mellan Learning Tree International och arbetsgivaren.

KVALITETSGARANTI: Vår kvalitetsgaranti innebär att våra kunder endast betalar om kursen uppfyller deltagarens förväntningar. Missnöje med kursen ska meddelas oss skriftligen inom 30 dagar. En missnöjd kursdeltagare har möjlighet att inom 6 månader genomföra samma eller annan kurs av samma längd utan extra kostnad, eller få kursavgiften återbetald. Om deltagaren har använt ett rabattprogram som betalning för kursen räknar vi inte av någon plats från det aktuella programmet.

VILLKOR FÖR ÖPPNA KURSER

KURSAVGIFT: Kursavgiften förfaller till betalning 7 dagar efter kursens start. Om ett rabattprogram används som betalning för en kurs måste programmet vara fullt betalt senast 7 dagar efter första kursstart. Kursavgiften inkluderar undervisning, digitalt kursmaterial samt användning av programvara, datorer och annan maskinvara. I kursavgiften ingår även Learning Trees kunskapstest. I samband med vissa kurser skrivs ett certifieringsprov från tredje part där en extra examinationsavgift kan tillkomma, se respektive kursbeskrivning för mer information och kostnader. Deltagare på ITIL-kurser betalar för första certifieringsprovet och kan, vid ett icke godkänt resultat, skriva om provet kostnadsfritt inom 12 månader från kurstillfället; om deltagaren inte blir godkänd på andra försöket kan denne gå om kursen och skriva provet ännu en gång utan extra kostnad. Kursavgiften inkluderar inte logi, resor eller andra kostnader som kunden har i samband med kurs.

ERSÄTTARE TILLÅTS: Vi godkänner att en kvalificerad ersättare tar den anmälda deltagarens plats förutsatt att kunden meddelar oss före kursstart. Ersättaren kan inte dra nytta av eventuella rabatter som denne inte är berättigad till. Personliga rabattprogram (Klöver) kan inte överlåtas, och därför tillåter vi heller inte ersättare för dessa bokningar.

ANMÄLAN, AV- OCH OMBOKNINGAR: Anmälan är bindande så snart Learning Tree har accepterat bokningen och bekräftat att deltagaren antagits till kursen. Vid av- eller ombokning 28–15 dagar före kursstart ska beställaren ersätta Learning Tree med 50 % av kursavgiften. Vid av- eller ombokning 14–0 dagar före kursstart ska beställaren ersätta Learning Tree med 100 % av kursavgiften. Av- eller ombokningar av en kursplats som betalas med rabattprogram kan göras utan extra kostnad fram till 28 dagar före kursstart; av- eller ombokningar som sker senare än 28 dagar före kursstart medför en administrativ avgift på 5 000 kronor, kund kan även välja att avräkna en kursplats från Klöver och Företagskort eller kursdagar motsvarande den bokade kursens längd från Kompetenskort.

RABATTPROGRAM, KLÖVER: Två-, Tre- och Fyrklöver är personliga program och enskilda kursplatser inom dessa kan inte överlåtas. Samtliga Klöver aktiveras vid första kursstart. Två- och Treklöver har en giltighetstid på 12 månader och Fyrklöver har en giltighetstid på 18 månader från aktivering. Av- eller ombokningar av en kursplats kan göras utan extra kostnad fram till 28 dagar före kursstart. Av- eller ombokningar som sker senare än 28 dagar före kursstart medför en administrativ avgift på 5 000 kronor. Alternativt kan en kursplats avräknas från kundens Klöver. Om ett Klöver inte har aktiverats inom 3 månader från beställningsdatumet annulleras det. Ett aktiverat Två-, Tre- eller Fyrklöver kan annulleras om kund meddelar oss detta innan rabattprogrammet förfaller. Då återbetalar vi skillnaden mellan rabattprogrammets pris och summan av ordinarie priser för de kurser som genomförts under rabattprogrammet. Learning Tree förbehåller sig rätten att neka användning av Klöver som betalning för vissa kurser; information om detta finns på respektive kursbeskrivning.

RABATTPROGRAM, FÖRETAGSKORT OCH KOMPETENSKORT: Kursplatserna på ett Företagskort och kursdagarna på ett Kompetenskort kan användas av olika personer inom organisationen. Samtliga Företagskort aktiveras vid första kursstart och giltighetstiden är 12 månader. Av- eller ombokningar av en kursplats kan göras utan extra kostnad fram till 28 dagar före kursstart. Av- eller ombokningar som sker senare än 28 dagar före kursstart medför en administrativ avgift på 5 000 kronor. Alternativt kan en kursplats avräknas från Företagskortet eller kursdagar motsvarande den bokade kursens längd avräknas från Kompetenskortet. Om ett Företagskort eller Kompetenskort inte har aktiverats inom 3 månader från beställningsdatumet annulleras det. Ett aktiverat Företagskort eller Kompetenskort kan annulleras om kund meddelar oss detta innan rabattprogrammet förfaller; då återbetalar vi skillnaden mellan rabattprogrammets pris och summan av ordinarie priser för de kurser som genomförts under rabattprogrammet. Learning Tree förbehåller sig rätten att neka användning av Företagskort och Kompetenskort som betalning för vissa kurser; information om detta finns på respektive kursbeskrivning.

VILLKOR FÖR FÖRETAGSINTERNA KURSER

Kursavgiften för Företagsinterna kurser förfaller 30 dagar efter kursstart. Vi påför inga straffavgifter om kunden meddelar oss skriftligen senast 21 dagar före kursstart att kurs av- eller ombokas, däremot faktureras faktiska kostnader för påbörjat anpassningsarbete. Vid av- eller ombokning av en Företagsintern kurs 20–0 dagar före kursstart ska beställaren ersätta Learning Tree med 50 % av den kursavgift som framgår av orderbekräftelsen.

VILLKOR FÖR LOKALUTHYRNING

Vid lokaluthyrning gäller de villkor som anges i avtalet som tecknas inför uthyrningen.

VILLKOR FÖR ALLA KURSER

ANPASSNING VID FUNKTIONSNEDSÄTTNING: Vi strävar efter att underlätta för kursdeltagare med någon form av funktionsnedsättning. På begäran från deltagarens arbetsgivare senast 2 veckor före kursstart tillhandahåller vi en extra plats i klassrummet och en extra uppsättning kursmaterial för en personlig assistent. Vi kan även erbjuda kopia av kursmaterialet i datorläsbart format utan extra kostnad. Deltagarens arbetsgivare är ansvarig för alla kostnader för annan nödvändig anpassning, inklusive personliga assistenter.

SÄKERHET: Samtliga kursdeltagare förbinder sig att följa de säkerhetsföreskrifter som gäller i kurslokalen.

UPPSKJUTNA KURSER: Det händer att vi tvingas byta kurslokal, kursdatum eller skjuta upp en kurs. Vi strävar efter att ge kunden besked om sådana händelser så tidigt som möjligt. Om kunden inte kan delta på kursen i den nya lokalen eller på de nya datumen kan förskottsbetalad kursavgift användas som betalning för en framtida kurs, eller återbetalas på begäran. Vi ansvarar dock inte för andra kostnader, t.ex. rese- och boendekostnader, eller för indirekta skador, även om vi fått kännedom om dessa. Byte av kurslokal eller kursdatum förlänger inte förfallodatum för Företagskort och Klöver.

UPPHOVSRÄTT/IMMATERIALRÄTT: All upphovsrätt, patent, konstruktion och andra immateriella rättigheter som tillhandahålls i kursmaterial eller som görs tillgängligt i samband med våra kurser är Learning Tree Internationals egendom. Ingen del av vårt kursmaterial får kopieras, lagras i ett söksystem överföras i någon form. Materialet får heller inte översättas utan skriftligt godkännande från Learning Tree International.

ALLMÄNT: Bestämmelserna och villkoren ovan utgör hela överenskommelsen mellan parterna och ersätter alla tidigare diskussioner, all tidigare korrespondens och alla tidigare framställningar. Broschyrer och annonsering används endast i informationssyfte och är inte avsedd att utgöra någon överenskommelse mellan Learning Tree International och mottagaren. Allmänna villkor kan ändras utan föregående avisering och ändringarna gäller alla anmälningar/kursbeställningar som inkommer efter datumet för ändringen. Bestämmelserna och villkoren kan inte ändras utom i en skriftlig överenskommelse som undertecknats av en representant för Learning Tree International. Att Learning Tree International accepterar en inköpsorder som innehåller andra villkor förändrar inte dessa Allmänna villkor.

Learning Tree International AB – Allmänna villkor
Kundservice 08-506 668 00

Please Choose a Language

Canada - English

Canada - Français